De Islam bestempelen als ideologie is niet onschuldig

In deze bijdrage gaat Simon Polinder in op de politiek achter de definities van religie en ideologie, die in verschillende contexten gebruikt worden.

Geert Wilders wordt vaak omschreven als een tovenaarsleerling. Maar wiens leerling is hij? Met andere woorden: wie is de tovenaar? Dat zou Ayatollah Khomeini van Iran kunnen zijn, het land waar Wilders wurgsancties voor bepleit. Het Iran van Ayatollah Khomeini heeft namelijk jarenlang geprobeerd het Bahá’í-geloof weg te zetten als een ideologie en politieke sekte. Daarmee kon het de kritiek van internationale mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties ontduiken en zijn discriminerende beleid rechtvaardigen.
De PVV omschrijft de Islam als ‘vooral een politieke ideologie; een totalitaire leer gericht op dominantie, geweld en onderdrukking’[1]. In de praktijk wordt het woord ‘vooral’ vaak weggelaten en wordt de Islam gelijkgesteld aan een ideologie. In onderstaand artikel wil ik aangeven waarom het onwenselijk is dat het Bahá’í-geloof wordt getypeerd als een ideologie en politieke sekte en waarom de poging van de PVV om hetzelfde te doen ten aanzien van de Islam kritische reflectie verdient.

Iran en de Bahá’ís
De Bahá’ís vormen een religieuze stroming met wereldwijd naar schatting ongeveer zes miljoen aanhangers verspreid over 200 landen. In Iran wonen om en nabij 300.000 bahá’ís. Deze beweging is in de negentiende eeuw gesticht door Bahá’u’lláh in Perzië en benadrukt de onderlinge eenheid van de wereldgodsdiensten. Een van de geschilpunten met de Islam is het feit dat deze nieuwe religie Mohammed niet als laatste profeet erkent.
Met name sinds de Iraanse revolutie van 1979 toen Ayatollah Khomeini de macht greep, is geprobeerd deze religieuze groepering uit te roeien. Aanhangers werd bezit ontnomen, ze werden opgepakt en in de gevangenis gezet, gemarteld, gedood vanwege vermeende bekeringspogingen, geweigerd aan de universiteit en grafstenen ontzegd. Toen in 2001 door de speciale rapporteur van de Verenigde Naties vrijheid van godsdienst werd bepleit, reageerde Iran daarop door te stellen dat het hier een politieke sekte en ideologie betrof die een bedreiging vormde voor de Iraanse republiek. Op dit beleid is international veel kritiek uitgeoefend, omdat Iran hiermee het recht op godsdienstvrijheid schond. Iran heeft zich altijd verzet tegen deze redenering door de Bahá’ís de kwalificatie ‘religie’ te ontzeggen en de stroming  als een ideologie te omschrijven. Omdat het in de ogen van het regime een staatsgevaarlijke ideologie betrof was het gerechtvaardigd om met behulp van de macht van de staat het functioneren van de Bahá’ís onmogelijk te maken. Kortom, het Iraanse regime definieert het Bahá’í-geloof als ideologie, passeert daarmee het recht op godsdienstvrijheid en legitimeert vergaand staatsingrijpen.

De PVV en de Islam
In Nederland typeert de PVV de Islam als een politieke ideologie. Zoals ik al opmerkte wordt in de praktijk de Islam gelijkgesteld aan ideologie. De uiterste consequentie hiervan kan zijn dat deze gedachte gemeengoed wordt en het niet langer mogelijk is voor aanhangers van de Islam zich te beroepen op het recht op godsdienstvrijheid. Met dat de Islam wordt beschouwd als een politieke ideologie verliest het de extra bescherming die godsdienstige groeperingen hebben en kan de staat verdergaande maatregelen nemen tegen de Islam. Zeker wanneer gesteld zou worden dat de ideeën en activiteiten van de Islam een bedreiging vormen voor de Nederlandse staat.

Nederland is Iran (nog) niet
Het gaat uiteraard veel te ver om de PVV gelijk te stellen aan het bewind in Teheran, omdat in het laatste geval geweld wordt gebruikt om de Bahá’ís uit de weg te ruimen. Bovendien is er in Nederland een stevige en duidelijke verankering van het recht op godsdienstvrijheid en wordt in tegenstelling tot Iran de scheiding tussen kerk en staat gehandhaafd. Niettemin moet de werkwijze van het Iraanse regime Nederland tot nadenken stemmen: gaat ze mee in de gedachtegang dat de Islam een ideologie is of niet? Belangrijk daarbij is om het voorbeeld van het Iraanse regime in het achterhoofd te houden. De Islam bestempelen als ideologie kan namelijk door de politiek gebruikt worden om godsdienstvrijheid buiten werking te stellen, religieuze bewegingen als staatsgevaarlijk te bestempelen en zo bovenmatig en onmatig ingrijpen van de staat te rechtvaardigen. Daarbij moet niet worden vergeten dat het omgekeerde ook het geval kan zijn. Religie kan ook gebruikt worden om elke vorm van kritiek in de kiem te smoren of bepaalde activiteiten in bescherming te nemen. In beide gevallen geldt dat definities van religie en de interpretatie van godsdienstvrijheid ook altijd politiek gedreven zijn. Volgens mij ligt er een belangrijke taak voor (religie)wetenschappers hier hun kennis en kunde ter beschikking te stellen. Immers, zoals uit het verhaal van de tovenaarsleerling blijkt moet je voorzichtig zijn met magie. Dat is met religie niet anders.

Simon Polinder MA, is als fellow verbonden aan het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein, promovendus religie en internationale betrekkingen en docent internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Advertisements

2 Replies to “De Islam bestempelen als ideologie is niet onschuldig”

 1. ISLAM VERDEDIGEN VERSUS JIHAD BESTRIJDEN!

  Het is een paradigma-probleem. 

  Elke ideologie kan bestreden worden met een tegen ideologie. Een middeleeuwse ideologie kan niet tegengehouden worden met een steentijdperk ideologie. middeleeuwse islam kan niet bestreden worden met de lege hoofden van regeringleiders en opiniemakers die onafgebroken oproepen om islam te faciliteren.
  Nihilistische bewegingen van de jaren 60 die nu hun achterlijke beleid/filosofie dicteren, hebben uiteindelijk een “goed islam” uitgevonden die beter is dan de ISIS islam! Precies deze transformatie heeft het Europese zelfvertrouwen blijvend aangetast. Nihilisten van oude garde zijn niet beter dan de islamisten. Achterlijke opinie en beleidsmakers bieden dus niks voor moslimjongeren. Jongeren die horen dat hun islam en koran goed is, worden massaal jihadist!

  Terwijl er sprake is van een grote dreiging van jihadisten ‘die zich beroepen op islamitisch fundamentalisme als inspiratie’. Oftewel, op de koran, beweert oude garde, dat de islam als religie niet mag worden verward met islamitisch fundamentalisme als ideologie.
  Terwijl fundamentalisme simpelweg uit de islam voorkomt, propageert bestuurlijke macht dat islam en de koran geen voedingsbodem zijn voor de Jihadisten. Echter, zowel de religie als de ideologie zijn gebaseerd op de koran! 

  Hoe het handelen, de doelstelling ondermijnt.

  Oude garde heeft geen idee over de ontwikkeling proces van de islam, ze verdedigen niet de normen en waarden van het westerse cultuur als alternatief, maar blijven propageren dat de islam goed is! Lage intellectuele oefenning en het verdediging van islamitische ideologie, maakt bestrijding van jihadistische gedachtegang onmogelijk. In Nederland geboren Moslims krijgen van oude garde te horen dat hun islamitische geloof/ideologie eigenlijk beter is dan de westerse ideologie. Onder de motto, “islam is goed. IS is niet goed”, worden kinderen gestimuleerd toch “de ware islam” te zoeken. Als gevolg, zien we razendsnelle groei van IS en andere Al-Qaeda georienteerde beweigingen in Nederland.
  De meerderheid van de immigranten is islamitisch, soennieten die een steeds groter percentage van de bevolking van grootsteden vormen, worden ondersteunt in de naam van de democratie! Regeringsleiders proberen islamitische politieke ideologie te verdedigen om jihadisten te bestrijden! Van indoctrinatie van onze kinderen op school, tot (beroeps)moslims in de politiek, tot het bouwen van moskeeën, tot het trainen van imams, tot het misleiden van de niet-islamitische burgers over de positieve bijdrage van islam aan de westerse gemeenschap. In plaats van politieke ideologie van de strijders te bestrijden, bestrijden de EU beleidsmakers kritiek op die ideologie zelf en wordt islam toch gefaciliteerd als een ideale ideologie/geloof!
  Soennitische /salafistische jeugd kiest uiteindelijk toch voor de Jihadisme, bovendien gaan ze meerderheid vormen in Nederland!

  In plaats van een eigen ideologie, de filosofie van de Europese vorming, eigen normen en waarden te verdedigen, onderwerpt politieke elite zich aan een vijandelijke ideologie en stelt dat de overheids instellingen moeten strijden tegen het fenomeen ‘Islamophobia’. Een term die is bedacht door de Salafistische islamisten, ten einde kritiek op islam mondiaal de kop in te drukken, terwijl in alle moslimlanden westerse ideologieën wettelijk verboden zijn! Vanuit corrupte instanties zoekt men inmiddels naar juridische mogelijkheden om kritiek op islam te verbieden en strafbaar te stellen. Zie gemeente Gouda en georganiseerde aangiftes actie tegen Geert Wilders!
  Opiniemakers en politici mogen zich dus niet kritisch uiten over islam, omdat dit het niet-bestaande fenomeen islamofobie stimuleert.

  Collaborateurs!

  Islam is een allesomvattend politiek systeem, dat ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt. Een onderscheid tussen religie en ideologie is niet gegrond. Islam is meer ideologie dan religie, maar krijgt alle ruimte om de westerse wereld te veroveren, dankzij de juridische vrijheid van godsdienst en dankzij de collaborerende elite.

 2. De meeste mensen in Nederland denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere met vooral een spirituele boodschap die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar. De Islam dringt zeer diep in het dagelijks leven en de sociale interacties van de moslim door. Het klopt wat moslims plegen te beweren, namelijk dat de Islam een allesomvattend systeem is dat minstens volgende menselijke activiteiten omvat:CULTUUR,SOCIAAL SYSTEEM,WETGEVING,GODSDIENST,MILITAIR,GERECHTELIJKE PROCEDURES en POLITIEK SYSTEEM.De Arabieren ten tijde van Mohammed niet zozeer ging om het monotheïsme, maar om het oprichten van een staat „met een ideologie en imperialistische ambitie. Mohammed beloofde de Arabieren de hele wereld, van Perzië tot Byzantium,daarom gingen de Arabieren destijds de god van Mohammed volgen…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s